حوادث دريايي با فرهنگ سازي و باور نيروي انساني به ايمني کاهش مي‌ يابد

مدير دفتر ايمني،کيفيت و محيط زيست کشتيراني جمهوري اسلامي ايران گفت: قوانين و مقررات از حوادث دريايي جلوگيري نمي کنند بلکه اجراي قوانين از سوي نيروي انساني ايمني دريايي را افزايش مي دهد.

به گزارش خبرنگار مانا کاپيتان اصغر محمود پور که به عنوان سخنران در نخستين همايش ايمني در حمل و نقل دريايي سخن مي‌گفت با بيان اينکه ايمني در حوزه دريا بايد همواره و از سوي نيروي انساني مدنظر باشد، اظهار داشت: بايد فرض را بر اين گذاشت که حوادث در دريا حتما اتفاق مي افتد بنابراين  قوانين و مقررات از حوادث دريايي جلوگيري نمي کنند بلکه اجراي قوانين از سوي نيروي انساني ايمني دريايي را افزايش مي دهد.
وي با تاکيد بر اينکه تا زمانيکه ايمني دريايي به يک باور تبديل نشود، نمي توان انتظار کاهش و کنترل سوانح را داشت، افزود: هر چند ارتقاء قوانين بين المللي و مقررات جديد به همراه توسعه تکنولوژي کاهش سوانح را در پي داشته است اما همچنان مهمترين عامل در کاهش سوانح دريايي فرهنگ سازي و آموزش کيفي نيروي انساني است.
به گفته کاپيتان محمودپور طبق آمار بيشترين سوانح دريايي به دليل قصور و اشتباه انساني است.
وي در اين باره تصريح کرد: فرهنگ ايمني دريايي قوي و آموزش آن به پرسنلي که ارزش ايمني در روند فعاليت خود را درک کرده باشند، مي تواند، زمينه ساز کاهش سوانح دريايي باشد.1397/02/08

Bookmark and Share   شماره خبر :1579 تعداد بازدید :3022

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload