می خواهیم امسال هم مژده بدیم که این اتوبوس دوباره قراره بیاد و براتون بسته های جدیدی بیاره... آرزو می‌کنیم بهترین سال تحصیلی رو داشته باشید.