گر نگاهی کند به ما زهرا دردها را دوا کند زهرا کم مخواه از عطای بسیارش هر چه خواهی عطا کند زهرا