ویژه فرماندهان، سرمهندسان و مهندسان الکترونیک - روز اول