مراسم اعزام دانشجویان بورسیه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر