بر عالمیان رحمت رحمان زهراست- در هر دو جهان سرور نِسوان زهراست- نوری که دهد شاخه طوبی از اوست- کوثر که خدا گفته به قرآن زهراست-