بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن/جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن/ شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن/جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین...