شعری که از نظرتان می گذرد توسط یک همکار به مناسبت حوادث اخیر غزه و جنایاتی که رژیم صهیونیستی در این منطقه مرتکب می شود سروده شده است.

غزه را غرق خاک و خون دیدم

پشته از کشته ها فزون دیدم

 

چهره کودکان معصومش

همه خونین و لاله گون دیدم

 

آسمانش چه تیره و تاراست

روز و شامش چه قیر گون دیدم

 

هر کجا آتشی شده برپا

دست صهیون بد شگون دیدم

 

شده ویرانه هرچه آبادی

خانه ها جمله بی ستون دیدم

 

از صدای مهیب موشک و بمب

ناله مرد و زن فزون دیدم

 

گوییا روز عید نزدیک است

نزد صهیون فطیر خون دیدم

 

بهر کشتار کودکان و زنان

در پی هم دوصد قشون دیدم

 

همه جاآتش است و درد و الم

خشم دشمن ز حد برون دیدم

 

شادی کودکانه ماتم شد

خنده دیو  پرفسون دیدم

 

نشداز خون کودکان سیراب

این پلشتی که تاکنون دیدم

 

می‌کنند محکوم مردم غزه

کار دنیا چه واژگون دیدم

 

وحشی پست گشته مستاصل

قدرتش را سرنگون دیدم

 

زیر باران آتش و آوار

مردم غزه را راسخون دیدم

 

آن قسم خورده دشمن ایمان

خوارو بیچاره و زبون دیدم

 

پرچم مقاومت بالاست 

تخت صهیون سرنگون دیدم

 

 مرتضی کمالی ازهمکاران شرکت حمل و نقل کانتینری