توسط دانشجویان موسسه آموزشی کشتیرانی بوشهر - اسفند ۱۴۰۲