با حضور مدیر امورکارکنان، مدیرعامل موسسه آموزشی، مدیر پروژه توسعه فعالیت های کشتیرانی در چابهار، مدیر حراست موسسه آموزشی و مدیر شعبه هوپاددریا در چابهار