تعداد ده فروند لنج صیادی 16 دی ( شنبه) در اسکله صیادی بندر سلخ طعمه حریق شدند.